CUSHKO Kowhai Cushion Cover

CUSHKO Kowhai Cushion Cover

Cushion cover featuring the iconic New Zealand Kowhai flower.
45cm x 45cm
Cushion inner not included